Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως στους καταναλωτές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Προσφέρει πρόσβαση στα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ για να βοηθήσουν τον καταναλωτή να επιλέξει υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, καθώς και πληροφόρηση αναφορικά με το περιεχόμενο της βασικής δέσμης υπηρεσιών (καθολική υπηρεσία) που εγγυημένα διατίθενται σε κάθε καταναλωτή από τον υπόχρεο παροχέα. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα καταχώρισης παραπόνου του καταναλωτή εναντίον του παροχέα με τον οποίο είναι συμβεβλημένος.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Διαχείρισης Παραπόνων

1. Η διαδικασία παρέχεται δωρεάν.
2. Ο Επίτροπος δύναται να αρνηθεί την εξέταση μιας υπόθεσης αν ο καταναλωτής δεν έχει απευθυνθεί πρώτα στον παροχέα του και δεν έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία από αυτόν.
3. Ο παραπονούμενος ενημερώνεται το αργότερο εντός μίας εβδομάδας για την παραλαβή και εξέταση του παραπόνου του. Η διαδικασία εξέτασης διαρκεί περί τον ένα μήνα, αλλά για την επίλυση του θέματος μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος αναλόγως της περιπτώσεως. Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής τηρείται ενήμερος.
4. Η εξέταση διεξάγεται από την Ομάδα Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία απαρτίζεται από Λειτουργούς τους ΓΕΡΗΕΤ με τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες.
5. Οι Λειτουργοί που μετέχουν στην Ομάδα Διαχείρισης Παραπόνων ενημερώνουν τον Επίτροπο και εξαιρούνται από τη διαχείριση υποθέσεων στις οποίες είναι δυνατό να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων.

Σχετικά Έγγραφα