Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Τερματικός Εξοπλισμός

Ο Επίτροπος είναι η εξουσιοδοτημένη αρμόδια αρχή στην Κύπρο για θέματα Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού και της αναγνώρισης της πιστότητας του. Τα δικαιώματα αυτά παρέχονται στον Επίτροπο σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο Του 2004, Ν112(Ι)/2004 και τους περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003)

Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός είναι ο εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε τρόπο σε διεπαφές τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται για παροχή υπηρεσιών προσιτών στο κοινό. Τέτοια δίκτυα είναι τόσο τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όσο και τα δημόσια αναλογικά και ψηφιακά  σταθερά δίκτυα τηλεφωνίας καθώς και τα δίκτυα δεδομένων.

Οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού, δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να πάρουν έγκριση τύπου για τα προϊόντα τους πριν τα διαθέσουν στην αγορά αλλά οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται κατωτέρω, με βάση το Νόμο 112(Ι)/2004:

(α) Υποχρέωση συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με Βασικές Απαιτήσεις, Άρθρο 80 του Νόμου 112(Ι)/2004

(β) Σήμανση Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 84 του Νόμου 112(Ι)/2004,

(γ) Διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους  περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003),

(δ) Διασφάλιση επικόλλησης της απαιτούμενης "Σήμανσης Πιστότητας" στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο,

(ε) Εξασφάλιση Διακήρυξης Συμμόρφωσης του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.