Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΓΕΡΗΕΤ»), με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για εσάς, το σκοπό της επεξεργασίας, τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματα σας.

Το ΓΕΡΗΕΤ εγγυάται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται απόλυτα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, καθώς και με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Το ΓΕΡΗΕΤ συλλέγει μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν από τα υποκείμενα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς αυτούς.  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω είναι, ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, τίτλος, οργανισμός, θέση στον οργανισμό, στοιχεία επικοινωνίας, κ.α

Σκοπός επεξεργασίας και χρήση προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και για την εκτέλεση των καθηκόντων μας κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα πληροφόρησης και  πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων που σας αφορούν  και τέλος το δικαίωμα εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρατίθενται στο τέλος της Πολιτικής μας.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/2FBD2ACD407DEFE8C22582B9002E7019).

Πρόσβαση στα δεδομένα σας και διαβίβαση τους σε τρίτους

Το ΓΕΡΗΕΤ ενδέχεται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό του («εκτελούντες την επεξεργασία»), πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες που χρησιμοποιούμε δεσμεύονται από νομική πράξη ή σύμβαση και διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται, ως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία.  Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ΓΕΡΗΕΤ δεν διαβιβάζει ή αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ή κάτι τέτοιο απαιτείται για να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης.

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του/των σκοπών της επεξεργασίας.   Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το ΓΕΡΗΕΤ λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το ΓΕΡΗΕΤ τηρούνται σε ψηφιακή και έγγραφη μορφή, αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον εντός του οργανισμού, κρυπτογραφούνται και διατηρούνται σε ασφαλή βάση δεδομένων.  Και στις δύο περιπτώσεις, πρόσβαση έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του οργανισμού.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται.  Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούργιες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Η παρούσα ειδοποίηση έχει εφαρμογή από τις 13/9/19.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας: 

 Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΓΕΡΗΕΤ
Ανδρέα Χαλιού 1,
2408 Έγκωμη
Τ.Θ. 24412, Λευκωσία,
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ: 22693000
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@ocecpr.org.cy
 
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τηλ: 22693000
Ηλ. Ταχυδρομείο: dpo@ocecpr.org.cy