Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Αδειοδότηση

Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για την παροχή κάθε γενικής εξουσιοδότησης και για την παροχή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αναφορικά με τη χρήση αριθμών, εκτός των εξουσιοδοτήσεων που αφορούν τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Η απονομή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή του τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Κάθε πρόσωπο δύναται να παρέχει δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης και/ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, βάσει ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών, ανεξάρτητα από την εμπορική του ιδιότητα ή μη και ανεξάρτητα από το εάν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όχι.

Ο Επίτροπος καθορίζει τους όρους και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί ένας παροχέας δικτύου ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει της γενικής εξουσιοδότησης. Περαιτέρω, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τα πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους της γενικής εξουσιοδότησης συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, των δικαιωμάτων χρήσης ή/και προς τις ειδικές υποχρώσεις.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ