Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Στατιστικά Στοιχεία

Με στόχο την διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών για το επίπεδο προσφοράς υπηρεσίας από δημόσιους παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ορίζονται στο Διάταγμα Ποιότητας Υπηρεσιών, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την απόδοση τους σχετικά με τις παραμέτρους ποιότητας υπηρεσιών και να διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις ανωτέρω πληροφορίες στο κοινό σε όλα τα σημεία πώλησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ανωτέρω πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης μέσα σε επτά (7) ημέρες από την δημοσίευσή τους στον Επίτροπο.

Στα γραφικά που παρατίθενται πιο κάτω παρουσιάζεται η ποιοτική απόδοση των παροχέων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιούν στο ΓΕΡΗΕΤ ως προς τους δείκτες ποιότητας που ορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2005 (ΚΔΠ 74/2005) ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.