Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ασφάλεια Δικτύων & Πληροφοριών

Mετά από την ειλημμένη απόφαση του αξιότιμου κ. Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων με την οποία έδωσε εντολή στον Επίτροπο για την ανάπτυξη πλαισίου πολιτικής σχετικά με την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και την έγκριση του γενικότερου πλαισίου πολιτικής όπως αυτό κατατέθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων την 22α Αυγούστου 2006 και εγκρίθηκε την 5η Οκτωβρίου 2006, δημιουργήθηκε το Εισηγητικό Έγγραφο Πολιτικής για τη δημιουργία φορέα CSIRT στην Κύπρο. Το εν λόγω  Εισηγητικό Έγγραφο Πολιτικής αποτέλεσε τον πυλώνα για την δημιουργία του διατάγματος των «Computer Security Incident Response Team-CSIRT» και «CERT που  σημαίνει Computer Emergency Response Team, και έχει την ίδια σημασιολογική έννοια και αρμοδιότητες με τον ορισμό «Computer Security Incident Response Team-CSIRT. Οι πιο πάνω έννοιες σημαίνουν «Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης για Περιστατικά/Συμβάντα» και σχετίζονται με την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. ΟΙ συγκεκριμένες ομάδες αποτελούνται  από ομάδα ειδικών, επί των θεμάτων ασφαλείας πληροφοριών που διακινούνται σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των οποίων η εργασία επικεντρώνεται στην ανταπόκριση προς τους «πελάτες/χρήστες» τους σχετικά με θέματα ασφάλειας πληροφοριών.

Το ΓΕΡΗΕΤ έχει την ευθύνη για την δημιουργία και τον συντονισμό των ενεργειών αρμόδιων φορέων για τον καταρτισμό φορέα/φορέων CSIRT στην Κύπρο. Επίσης ασκεί εποπτεία και έλεγχο της δραστηριότητας των  πιο πάνω φορέων -CSIRT/CERT. Τον Αύγουστο του 2010 δημοσιεύθηκε διάταγμα εκ μέρους του Επιτρόπου που ρυθμίζει την δημιουργία και λειτουργία των πιο πάνω φορέων.

Το ΓΕΡΗΕΤ είναι το κατά νόμο υπεύθυνο Γραφείο όσον αφορά τον συντονισμό των θεμάτων της ασφάλειας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφοριών στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η σχετική αρμοδιότητα πηγάζει από το Νόμο 112(Ι)/2004 (άρθρα 2(2)(ζ)&(ι), 2(3), 18(3)(στ) 19(1), 37(5), 39(2)(ιστ), 42(7), 55(2)(β), 80(α), 97, 98), και την αρμοδιότητα του ΓΕΡΗΕΤ να εκπροσωπεί την Κύπρο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENISA  και να ενεργεί ως κεντρικός σύνδεσμος επικοινωνίας και συντονισμού στην Κύπρο με την υπηρεσία. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών συντονίζει την αμφίδρομη ενημέρωση των κυπριακών αρχών, των ενδιαφερομένων μερών και των καταναλωτών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα και δραστηριότητες που αφορούν την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ