Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Διαβουλεύσεις/Ακροάσεις

Ακροάσεις

Ο Επίτροπος οφείλει πριν προβεί σε άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, να διεξάγει Δημόσια Ακρόαση στην οποία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι παροχείς που επηρεάζονται άμεσα από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 24 του Νόμου περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 2004, Ν112(Ι)/2004 και δυνάμει των σχετικών προνοιών του Διατάγματος περί Ακροάσεων.

Διαβουλεύσεις

Ο Επίτροπος αντλεί από το Νόμο εξουσία να ρυθμίζει την διαδικασία διεξαγωγής Δημοσίων Διαβουλεύσεων η οποία αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στο σχηματισμό ακριβούς εικόνας και στην πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση του Επιτρόπου, ώστε να έχει τη δυνατότητα να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη, καλά πληροφορημένη και επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση και να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων σχετικών με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Με το περί Δημοσίων Διαβουλεύσεων Διάταγμα, Κ.Δ.Π.144/2005, 18/03/2005, καθορίζονται οι διαδικασίες διεξαγωγής τέτοιων δημοσίων διαβουλεύσεων.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ