Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΡΗΕΤ

Το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) ιδρύθηκε κατ' αρχήν το 2002 με βάση το Νόμο 19(1)/2002 ως Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) και έκτοτε λειτουργεί ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο.  Ο νόμος, που σήμερα το διέπει, είναι ο Νόμος 112(1)/2004, που αντικατέστησε τον προαναφερθέντα νόμο.

Ο Επίτροπος προΐσταται  του ΓΕΡΗΕΤ και διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.   Για να συμβουλεύει και υποβοηθεί τον Επίτροπο στην άσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει επίσης Βοηθό Επιτρόπου (επίσης για έξι έτη), καθώς και Συμβουλευτική Επιτροπή για να γνωμοδοτεί και συμβουλεύει τον Επίτροπο σε θέματα, που αυτός παραπέμπει.

Στη θέση του σημερινού Επιτρόπου διορίστηκε τον Ιούνιο του 2014 ο κος Γιώργος Μιχαηλίδης.  Τη θέση του Βοηθού Επιτρόπου κατέχει ο κος Πέτρος Γαλίδης από τον Ιούνιο του 2014.  Τη Συμβουλευτική Επιτροπή, που διορίστηκε τον Αύγουστο του 2014, απαρτίζουν οι κοι Νεόφυτος Νεοφύτου (πρόεδρος) και Γιώργος Κουτσόφτας και Άθως Δημητρίου (μέλη).

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, καθώς και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος ενεργεί βάσει του Νόμου, Κανονισμών, Διαταγμάτων και Αποφάσεων,  έτσι ώστε να προάγεται:

(α)   η παροχή στη Δημοκρατία, τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού,
(β)  το συμφέρον των καταναλωτών, ειδικά σε ότι αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στη Δημοκρατία τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,
(γ) η εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή, τόσο τηλεπικοινωνιακών όσο και ταχυδρομικών υπηρεσιών, και
(δ)   η δυνατότητα παροχής ή διάθεσης μεγάλου εύρους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών.