Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Κατευθυντήριες Γραμμές

1. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2022, N.24(I)/2022 ,ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 04/03/2022 εναρμόνισε την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972.

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Νόμου, ο Επίτροπος διασφαλίζει την ελεύθερη παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την επιφύλαξη των όρων ή και περιορισμών που θέτει ο Νόμος. Ο Επίτροπος δεν εμποδίζει μια επιχείρηση να παρέχει δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειστικά μόνο για λόγους δημοσίας ασφάλειας, δημοσίας τάξεως και δημόσιας υγείας.

3. Το καθεστώς αδειοδότησης προβλέπει ότι πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιούν στο ΓΕΡΗΕΤ τη σχετική τους πρόθεση και εφόσον καταβάλουν τα ανάλογα διοικητικά τέλη αδειών, δικαιούνται να προχωρήσουν στην έναρξη παροχής των δραστηριοτήτων τους.

4.  Η περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Ρυθμιστική Απόφαση του 2022, Κ.Δ.Π. 519/2022  και Η περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Ρυθμιστική Απόφαση του 2022, Κ.Δ.Π. 518/2022, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30/12/2022.

Πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να κοινοποιήσουν τη σχετική τους πρόθεση στον Επίτροπο συμπληρώνοντας είτε το Έντυπο: Δήλωση Κοινοποίησης για Εγγραφή Χορήγησης Γενικής Εξουσιοδότησης είτε το Έντυπο Notification Statement For Registration of a General Authorisation. Στον Πίνακα 4 (TABLE 4) της Δήλωσης Κοινοποίησης/Notification Statement όπου απαιτείται η Περιγραφή Δραστηριοτήτων/Description of Activities, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλεύονται τις Κατευθυντήριες Γραμμές για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναφέροντας τις δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εμπίπτουν στις κατηγορίες του πίνακα.

Σχετικά Έγγραφα

  • Επιστροφή
  • Επιστροφή
  • Επιστροφή
  • ΕΠΙΛΟΓΕΣ