Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

 Όροι Υποβολής Παραπόνου

Το ΓΕΡΗΕΤ χειρίζεται καθηκόντως παράπονα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων που του παρέχει η κείμενη νομοθεσία στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος, τα στελέχη του Γραφείου, καθώς και το ίδιο το Γραφείο ως νομική προσωπικότητα, δεν φέρουν οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε υλική ή ηθική απώλεια είναι δυνατό να προκύψει κατά ή μετά τη διαχείριση παραπόνου.

Η υποβολή παραπόνου δεν αίρει την δυνατότητα δικαστικής επίλυσης των διαφορών, για την απαίτηση αποκατάστασης οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης (υλικής ή ηθικής) από τους παροχείς, οι καταναλωτές οφείλουν να απευθύνονται στα αρμόδια δικαστήρια. 

 

Προϋποθέσεις Υποβολής Παραπόνου

  • Πριν από την υποβολή καταγγελίας/παραπόνου προς τον Επίτροπο Επικοινωνιών (εφεξής ο ‘Επίτροπος’), ο παραπονούμενος οφείλει να απευθυνθεί εγγράφως προς τον παροχέα του για επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει. Ο παραπονούμενος υποβάλλει παράπονο προς τον Επίτροπο μόνο σε περίπτωση που ο παροχέας δεν απαντήσει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής παραπόνου ή δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση του παροχέα.
  • Καταγγελίες/παράπονα υποβάλλονται επώνυμα και περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν την καταγγελία/παράπονο συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής αλληλογραφίας που έχει προηγηθεί με τον παροχέα.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου 112(1)/2004, το άρθρο 40 του Νόμου 24(Ι)/2022 καθώς και τις πρόνοιες της δευτερογενούς νομοθεσίας, ο Επίτροπος διαβιβάζει αντίγραφο της καταγγελίας/παραπόνου προς τον εμπλεκόμενο παροχέα.
  • Η συμπλήρωση όλων των πεδίων του εντύπου είναι υποχρεωτική.

 

Σχετικά έντυπα

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου και να το υποβάλετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@ee.cy

Κατεβάστε το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου PDF αρχείο