Με βάση τη πιο πάνω Απόφαση, ο Επίτροπος προέβη σε επίλυση των διαφορών που εγέρθηκαν μεταξύ των μερών με βάση τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 12 του Διατάγματος περί Εθνικής Περιαγωγής. Τα μέρη της διαφοράς ενσωμάτωσαν το περιεχόμενο της εν λόγω Aπόφασης στη Συμφωνία Εθνικής Περιαγωγής η οποία είχε επιτευχθεί δυνάμει των προνοιών του Διατάγματος περί Εθνικής Περιαγωγής.