Έρευνα καταναλωτών που διεξάχθηκε στα πλαίσια της εξέτασης αγοράς 1 και 3β