Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Δικαιώματα Διέλευσης

Δεόντως εξουσιοδοτημένοι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους βάσει του Νόμου 112(I)/2004, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συμβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας.

Η υποχρέωση παροχής δικαιωμάτων διέλευσης απορρέει από την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο, άρθρο 11), καθώς και το Νόμο 112(Ι)/2004, Μέρος 13ο σχετικά με την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας και εξουσίες εισόδου.

Η απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης από παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί μέσο διευκόλυνσης της ανάπτυξης νέων δικτυακών υποδομών στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατ' επέκταση στη παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών, αλλά και της αποτροπής της ανεξέλεγκτης και απρογραμμάτιστης παρέμβασης στο οδικό δίκτυο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία πιθανόν να δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας και συντήρησης των δημοσίων οδών, ώστε να εξασφαλίζεται το συνολικό όφελος των πολιτών.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ