Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

για τη συλλογή στοιχείων από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Επί του εγγράφου Στρατηγικής Ρύθμισης Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Περιόδου 4Q2017 – 2019

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2010, ΚΔΠ 462/2010, Διατάγματος του 2017.

Προσχέδιο της απόφασης τροποποίησης της περί Καθορισμού του Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Απόφασης (Κ.Δ.Π. 569/2014), Απόφαση του 2016.

Προσχέδιο του περί της τροποποίησης του περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010), Διάταγμα του 2015

αναφορικά με την αναϊσορρόπηση των λιανικών τιμών του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

αναφορικά με τον Καθορισμό Πλαισίου Λιανικών Τιμών του Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

σε σχέση με την Τροποποίηση της Απόφασης περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, Κ.Δ.Π. 70/2014.

Σελίδες