Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου  62Β του Νόμου 112(Ι)/2004, με πλαγιότιτλο «Διαφάνεια σε σχέση με την πληροφόρηση αναφορικά με την υλική υποδομή» αναφέρει ότι:

(1) Kάθε επιχείρηση η οποία, έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας,  για να είναι σε θέση να ζητήσει πρόσβαση σε υλική υποδομή  σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 62Α, δικαιούται όπως έχει πρόσβαση, κατόπιν αίτησης, στις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, όσον αφορά την υφιστάμενη υλική υποδομή οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης δικτύου:

(α) Τοποθεσία και όδευση

(β) είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής και

(γ) σημείο επαφής

Η πρώτη παράγραφος  του τέταρτου εδαφίου  του άρθρου 62Β του Νόμου 112 (Ι)/2004 αναφέρει ότι:

(4) (α) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα ο οποίος, λόγω των καθηκόντων του, έχει στην κατοχή του, σε ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία των ελάχιστων  πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) όσον αφορά την υλική υποδομή φορέα εκμετάλλευσης δικτύου, πρέπει να τα καταστήσει διαθέσιμα μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου, με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2017.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ