Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ονοματοδοσία

Ο Επίτροπος έχει αρμοδιότητα να ρυθμίζει με Διατάγματα ή Αποφάσεις τους κανόνες ονοματοδοσίας και συγκεκριμένα να εποπτεύει τη διοίκηση και απονομή ονομάτων για δικτυακούς τόπους με κατάληξη ".cy".

Επίσης ο Επίτροπος εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη διευθυνσιοδότηση.

Ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τις Αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δρουν στους τομείς αυτούς και διασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών για την απονομή ονομάτων για δικτυακούς τόπους με κατάληξη ".cy".

Ο Επίτροπος δύναται σύμφωνα με το Άρθρο 41(11) του Νόμου να διορίζει και να εξουσιοδοτεί αρμόδια σώματα για τον έλεγχο και τη διαχείριση ονομάτων δικτυακών χώρων που καταλήγουν σε ".cy".

Ο Διαχειριστής της υπηρεσίας Ονοματοδοσίας με κατάληξη ".cy" για χρονικό διάστημα τριών ετών είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως ορίζεται στο Διάταγμα περί Καθορισμού της Διαδικασίας Απονομής Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη ".cy", Διάταγμα του 2005.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ