Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Συνεγκατάσταση

Ο Επίτροπος αντλεί από τον Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο Του 2004, Ν112(Ι)/2004, εξουσία να ρυθμίζει την χρησιμοποίηση, πρόσβαση, παροχή και τιμολόγηση στις διευκολύνσεις και εγκαταστάσεις μεταξύ Παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση και πρόσβαση για παροχή δικτύων και ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Επίτροπος έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις επίτευξης συμφωνιών συνεγκατάστασης μεταξύ των παροχέων με στόχο την άρση και αποφυγή εμποδίων εισδοχής παροχέων στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο Επίτροπος έχει εξουσία επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τη προσπάθεια σύναψης τέτοιων συμφωνιών συνεγκατάστασης και τέτοιες συμφωνίες θεωρούνται συμφωνίες διασύνδεσης.

Περαιτέρω ο Επίτροπος μετά από διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δύναται να εκδίδει και δημοσιεύει διάταγμα με το οποίο να καθορίζει ελάχιστο περιεχόμενο τέτοιων συμφωνιών, όρους και προϋποθέσεις παροχής συνεγκατάστασης και συναφών ευκολιών καθώς και όρους για τη κατανομή των δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση της διευκόλυνσης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ