Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

επί του περιεχομένου του κειμένου του Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης της ΑΤΗΚ 2004 το οποίο περιέχει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΓΕΡΗΕΤ δια σκοπούς αναθεώρησης του ΥΠΔ ΑΤΗΚ 2003 ως αυτό εκάστοτε ισχύει

Ανακοίνωση για Δημόσια Ακρόαση με θέμα την έκδοση εκ μέρους του ΕΡΗΕΤ Διατάγματος ή Απόφασης το οποίο θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου και Καθορισμού Πλαισίου Τιμών Λιανικής Διάταγμα ή Απόφαση

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2005 και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις θέσεις, τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών, σε σχέση με το περιεχόμενο ειδικών τιμολογιακών επιλογών για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Δημόσια Ακρόαση για την εισαγωγή στο ΥΠΔ ΑΤΗΚ 2005 τελών ενεργοποίησης Φραγής κλήσεων για την επιλογή και προεπιλογή φορέα και τελών εγκατάστασης πύλης ζεύξεων διασύνδεσης.

Δημόσια Ακρόαση 2/2006: Σχετικό εισηγητικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει τις προτεινόμενες από το ΓΕΡΗΕΤ τροποποιήσεις επί του περιεχομένου και των τελών του ΥΠΔ ΑΤΗΚ 2005.

Δημόσια Ακρόαση 3/2006: Προσχέδιο της περί Καθορισμού Πλαισίου Χρεώσεων Λιανικών Τιμών της ΑΤΗΚ Απόφασης του 2006, μαζί με το σχετικό εισηγητικό έγγραφο.

για τον καθορισμό τελών για το ΥΠΑΠΤΒ ΑΤΗΚ 2007

για τον καθορισμό τελών για το ΥΠ ΕΠΦ ΑΤΗΚ 2007

για τον καθορισμό τελών για το ΥΠΔ ΑΤΗΚ 2007

Σελίδες