Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Ειδικό Παράρτημα 1: Πρόσβαση στο Κινητό Δίκτυο για Παροχείς Κινητού Ιδεατού Δικτύου (MVNO), Παράρτημα 3 – Τέλη Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, (Έκδοση 2018-1) της ΑΤΗΚ.

επί του περί τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 64/2017), Διάταγμα του 2018.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί της Άρσης των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων  της  ATHK στην Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, Απόφασης του 2018

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην  Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4 της Σύστασης 2014/710/EE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση), Απόφαση του 2018

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Προστασίας των Καταναλωτών Διατάγματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 2018.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών),  Διατάγματος του 2018.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης τροποποίησης του περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» και των Παραρτημάτων αυτού Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 276/2015), του 2018.

αναφορικά με την Τροποποίηση του Γενικού Μέρους, και του Ειδικού Παραρτήματος 3 - Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση του ΥΠΥ της ΑΤΗΚ (έκδοση 2018-1).

Σελίδες