Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί Καθορισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2017, το οποίο καταργεί και αντικαθιστά το περί Καθορισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Διάταγμα του 2005, Κ.Δ.Π. 140/2005.

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού, Διάταγμα του 2017

επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί Τροποποίησης της Απόφασης Επιτρόπου περί Καθορισμού υποχρεώσεων και διαδικασιών για τη δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων, Απόφασης του 2017.

αναφορικά με το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα του 2017.

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί  το περί έγκρισης  οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), Διάταγμα του 2017.

Αναφορικά με το  περί ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων Διάταγμα του 2017.

επί του προσχεδίου Διατάγματος αναφορικά με την τροποποίηση του περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 247/2013), ως ισχύει.

Διεξαγωγή Δημόσιας ακρόασης Η.Ε. 1/2017 αναφορικά με την   Τροποποίηση  του Ειδικού Παραρτήματος 2 – Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2017-2) του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 17/7/2017.

Σελίδες