Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies
03/11/2023

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Καθορισμό Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ο Επίτροπος Επικοινωνιών, βάσει των προνοιών του Άρθρου 25 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμου, Ν.24(Ι)/2022, προσκαλεί τους αδειοδοτημένους παροχείς[1] που ενδιαφέρονται να παρέχουν μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών όπως αυτό καθορίζεται στην περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ρυθμιστική Απόφαση του 2022, Κ.Δ.Π. 297/2022, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους.

Η χρονική διάρκεια καθορισμού του παροχέα καθολικής υπηρεσίες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αφορά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026, περιλαμβανομένης.

Πεδίο Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών

Η Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών περιλαμβάνει:

(α) την παροχή υπηρεσιών φωνητικής επικοινωνίας σε σταθερή θέση, ως το Παράρτημα Ι της περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ρυθμιστικής Απόφασης, ΚΔΠ 297/2022, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) την υποστήριξη πρόσβασης/χρήσης υπηρεσιών από χρήστες με αναπηρίες, ως το Παράρτημα ΙΙ της περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ρυθμιστικής Απόφασης, ΚΔΠ 297/2022, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ)  ειδικά τιμολογιακά πακέτα για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες, ως το Παράρτημα ΙΙΙ της της περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ρυθμιστικής Απόφασης, ΚΔΠ 297/2022, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.  Οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των ειδικών τιμολογιακών πακέτων περιλαμβάνονται στο περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για Άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 56/2018 ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(δ)  υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, ως το Παράρτημα ΙV της περί Καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Ρυθμιστικής Απόφασης, ΚΔΠ 297/2022, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε όλες τις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας[1].

Οι ενδιαφερόμενοι αδειοδοτημένοι παροχείς καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση ενδιαφέροντος τους μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2023 12:30 μ.μ.  στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση των  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση Ανδρέα Χαλιού 1, 2408 Λευκωσία, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ee.cy.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον εκ μέρους των αδειοδοτημένων παροχέων, ή ο Επίτροπος δεν πειστεί για τη δυνατότητα ενδιαφερόμενου μέρους να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Καθολικής Υπηρεσίας, τότε ο Επίτροπος μπορεί να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθορισμό Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

 

  • [1] Αδειοδοτημένος παροχέας σταθερού δικτύου ή/και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας ή/και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας,
    • Αδειοδοτημένος παροχέας σταθερού ή/και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας ή/και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή/και υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης υποστήριξης πρόσβασης/χρήσης υπηρεσιών χρηστών με αναπηρίες και ειδικά τιμολογιακά πακέτα για άτομα με χαμηλό εισόδημα,
    • Αδειοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
  • [2] Σημειώνεται η δυνατότητα του καθολικού παροχέα να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης προς τον Επίτροπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

ΓΕΡΗΕΤ, 02 Νοεμβρίου 2023